02186122393

بخار شوی صنعتی

بخار شوی lavor
طراحی بویلر منحصر بفرد
 مجهز به فیلترینگ توسط آب
 دارای موتور وکیوم 
مجهز به بارومتر

gv egon vac

طراحی بویلر منحصر بفرد
مجهز به فیلترینگ توسط آب
دارای موتور وکیوم
مجهز به بارومتر

gv egon vac

gv etna foam

طراحی بویلر منحصر بفرد
مجهز به فیلترینگ توسط آب
دارای موتور وکیوم
مجهز به بارومتر

gv etna foam