02186122393

نمایشگاه بین المللی بازرگانی و توسعه صادرات ایران
اولین دوره نمایشگاه بین المللی بازرگانی و توسعه صادرات ایران، ۱۵ آبان الی ۱۵ آذر در کیش برگزار می‌شود.

تاریخ شروع:پنجشنبه 99/08/15 (11/05/2020)
تاریخ پایان:شنبه 99/09/15 (12/05/2020)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وبسایت:ronashdez.ir
تلفن:۰۶۱-۴۲۲۴۶۲۶۴/۴۲۲۴۶۲۶۵/۰۹۱۲۰۴۸۶۴11
فکس:۰۶۱- ۴۲۲۴۶۲۶۴

برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی روناش
۰۶۱-۴۲۲۴۶۲۶۴/۴۲۲۴۶۲۶۵/۰۹۱۲۰۴۸۶۴11
ronashdez89@yahoo.co ...
نمایشگاه بین المللی بازرگانی و توسعه صادرات ایران
اولین دوره نمایشگاه بین المللی بازرگانی و توسعه صادرات ایران، ۱۵ آبان الی ۱۵ آذر در کیش برگزار می‌شود. تاریخ شروع:پنجشنبه 99/08/15 (11/05/2020) تاریخ پایان:شنبه 99/09/15 (12/05/2020) نوع نمایشگاه:بین المللی وبسایت:ronashdez.ir تلفن:۰۶۱-۴۲۲۴۶۲۶۴/۴۲۲۴۶۲۶۵/۰۹۱۲۰۴۸۶۴11 فکس:۰۶۱- ۴۲۲۴۶۲۶۴ برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی روناش ۰۶۱-۴۲۲۴۶۲۶۴/۴۲۲۴۶۲۶۵/۰۹۱۲۰۴۸۶۴11 ronashdez89@yahoo.com
بیشتر   
نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت تهران، ۲۱ تا ۲۴ مهر ماه ۹۹ در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

تاریخ شروع:دوشنبه 99/07/21 (10/12/2020)
تاریخ پایان:پنجشنبه 99/07/24 (10/15/2020)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:idro-fairs.com
تلفن:021-22922492

برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو
021-22922492 /021-22276065
info@idro-fairs.com
نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت تهران، ۲۱ تا ۲۴ مهر ماه ۹۹ در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. تاریخ شروع:دوشنبه 99/07/21 (10/12/2020) تاریخ پایان:پنجشنبه 99/07/24 (10/15/2020) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:idro-fairs.com تلفن:021-22922492 برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو 021-22922492 /021-22276065 info@idro-fairs.com
بیشتر   
نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی، مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته
بیست هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی، مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته تهران از ۹ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

تاریخ شروع: پنجشنبه 99/05/09 (07/30/2020)
تاریخ پایان:يكشنبه 99/05/12 (08/02/2020)
زمان بازدید:10 الی 18
نوع نمایشگاه:بین الملللی
وب سایت:spnco.net
تلفن:021-26409902-5
فکس:021-26409902-5


برگزار کننده: شر ...
نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی، مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته
بیست هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی، مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته تهران از ۹ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. تاریخ شروع: پنجشنبه 99/05/09 (07/30/2020) تاریخ پایان:يكشنبه 99/05/12 (08/02/2020) زمان بازدید:10 الی 18 نوع نمایشگاه:بین الملللی وب سایت:spnco.net تلفن:021-26409902-5 فکس:021-26409902-5 برگزار کننده: شرکت سامع پاد نوین 021-26409902-5 iranfair@spnco.net
بیشتر