02186122393

شوینده های تخصصی

شوینده های تخصصی نظافت صنعتی
مناسب جهت استفاده در مکان‌هایی با محدودیت استفاده از مواد اسیدی
قابل استفاده در سازمان‌ها، صنایع خرد و کلان،‌بیمارستان‌ها، مراکز تجاری و...
مناسب جهت استفاده در مکان‌هایی با محدودیت استفاده از مواد اسیدی

CHEMICAL

مناسب جهت استفاده در مکان‌هایی با محدودیت استفاده از مواد اسیدی
قابل استفاده در سازمان‌ها، صنایع خرد و کلان،‌بیمارستان‌ها، مراکز تجاری و...
مناسب جهت استفاده در مکان‌هایی با محدودیت استفاده از مواد اسیدی

CHEMICAL