02186122393

464

دارای مخزن زباله ۳۵ لیتری
دارای پهنای تمیزکنندگی ۶۲ سانتی متر
قابل ارائه در مدل باطری دار

464

512

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن زباله 50 لیتری
دارای پهنای تمیزکنندگی 70cm
قابل ارائه در مدل باطری دار

512
ET - ST

712

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن زباله 65 لیتری
دارای پهنای تمیزکنندگی 90cm
قابل ارائه در مدل باطری دار

712
ET - ST

1050

سرنشین دار(Ride-On)
دارای مخزن زباله 70 لیتری
دارای پهنای تمیزکنندگی 105cm
قابل ارائه در مدل باطری دار

1050
(E - (DP/P

1280

سرنشین دار(Ride-On)
دارای مخزن زباله 105 لیتری
دارای پهنای تمیزکنندگی 120cm
قابل ارائه در مدل باطری دار

1280
(E - D - (DP/P

1404

سرنشین دار(Ride-On)
دارای مخزن زباله 150 لیتری
دارای پهنای تمیزکنندگی 145cm
قابل ارائه در مدل باطری دار

1404
(E - (DP/D) - (DP/P

161

سرنشین دار(Ride-On)
دارای مخزن زباله 350 لیتری
دارای پهنای تمیزکنندگی 160cm
قابل ارائه در مدل باطری دار

161
E - D - LPG

191

سرنشین دار(Ride-On)
دارای مخزن زباله 500 لیتری
دارای پهنای تمیزکنندگی 180cm
قابل ارائه در مدل باطری دار

191
E - D - LPG