02186122393

زمین شوی صنعتی CT46C50

نظافت صنعتی IPC

باطری دار


دارای مخزن آب ۴۰ لیتری
دارای پهنای شستشوی ۵۰ سانتی متر
قابل ارائه در مدل باطری دار


دارای مخزن آب ۴۰ لیتری
دارای پهنای شستشوی ۵۰ سانتی متر
قابل ارائه در مدل باطری دار

داراى موتورهاى با طول عمر بالا که در بلند مدت سهم بسزایى در کاهش هزینه هاى تعمیراتى در پى خواهد داشت.
داراى نشانگر ارتفاع مجاز پرز برس جهت اعلام زمان تعویض

محصولات مشابه زمین شوی صنعتی CT46C50

CT15B35

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35cma

CT15C35

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35cm

CT15 Rider

دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35 سانتی متر
قابل ارائه در مدل برقی و باطری دار

CT30B45

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 30 لیتری
دارای پهنای شستشوی 45cm