02186122393

زمین شوی صنعتی CT 105

نظافت صنعتی IPC

باطری دار


دارای مخزن آب 105 لیتری
دارای پهنای شستشو 105 سانتی متری
قابل ارائه در مدل باطری دار


دارای مخزن آب 105 لیتری
دارای پهنای شستشو 105 سانتی متری
قابل ارائه در مدل باطری دار

داراى موتورهاى با طول عمر و راندمان کارى بالا که در دراز مدت سهم بسزایى در کاهش هزینه هاى تعمیراتى در پى خواهد داشت.

محصولات مشابه زمین شوی صنعتی CT 105

CT15B35

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35cma

CT15C35

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35cm

CT15 Rider

دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35 سانتی متر
قابل ارائه در مدل برقی و باطری دار

CT30B45

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 30 لیتری
دارای پهنای شستشوی 45cm