02186122393

زمین شوی صنعتی 351

نظافت صنعتی IPC

باطری دار

دارای مخزن آب 350 لیتری | دارای پهنای شستشوی 140 سانتی متر | قابل ارائه در مدل باطری دار


دارای مخزن آب 350 لیتری
دارای پهنای شستشوی 140 سانتی متر
قابل ارائه در مدل باطری دار

محصولات مشابه زمین شوی صنعتی 351

CT15B35

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35cma

CT15B35
باطری دار

CT15C35

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35cm

CT15C35
برقی

CT15 Rider

دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35 سانتی متر
قابل ارائه در مدل برقی و باطری دار

CT15 Rider
برقی و باطری دار

CT30B45

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 30 لیتری
دارای پهنای شستشوی 45cm

CT30B45
باطری دار