02186122393

زمین شوی صنعتی 351

نظافت صنعتی IPC

باطری دار


دارای مخزن آب 350 لیتری
دارای پهنای شستشوی 140 سانتی متر
قابل ارائه در مدل باطری دار


دارای مخزن آب 350 لیتری
دارای پهنای شستشوی 140 سانتی متر
قابل ارائه در مدل باطری دار

داراى شارژ سوئیچینگ، تولید شده تحت سفارش کمپانى IPC متناسب با ساختار کلى دستگاه که با ، مدیریت سیکل شارژ، عمر مفید باطرى ها را تا برابر افزایش مى دهد

محصولات مشابه زمین شوی صنعتی 351

CT15B35

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35cma

CT15C35

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35cm

CT15 Rider

دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35 سانتی متر
قابل ارائه در مدل برقی و باطری دار

CT30B45

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 30 لیتری
دارای پهنای شستشوی 45cm