02186122393

زمین شوی صنعتی CT71B50

نظافت صنعتی IPC

برقي و باطري دار

داراي مخزن آب ٧٠ ليتري | داراي پهناي شستشوي ٧٠ سانتيمتري | قابل ارائه درمدل برقي و باطري دار


داراي مخزن آب ٧٠ ليتري
داراي پهناي شستشوي ٧٠ سانتيمتري
قابل ارائه درمدل برقي و باطري دار

باطری

داراى باطرى هاى ژل تولید شده تحت سفارش کمپانى IPC متناسب با ساختار کلى دستگاه با طول عمر و راندمان کارى بالا که هیچگونه احتیاجى به نگهدارى و بازدیدهاى دوره اى از جمله چک کردن سطح آب اسید و ندارند

CT71B50

شارژر
شارژر
باطری
باطری
نشانگر ارتفاع برس
نشانگر ارتفاع برس
باطری
باطری
موتور با طول عمر و راتدمان بالا
موتور با طول عمر و راتدمان بالا
شناور مخزن
شناور مخزن
صفحه نمایشگر
صفحه نمایشگر
تنظیم زاویه دستگاه
تنظیم زاویه دستگاه

محصولات مشابه زمین شوی صنعتی CT71B50

CT15B35

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35cma

CT15B35
باطری دار

CT15C35

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35cm

CT15C35
برقی

CT15 Rider

دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35 سانتی متر
قابل ارائه در مدل برقی و باطری دار

CT15 Rider
برقی و باطری دار

CT30B45

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 30 لیتری
دارای پهنای شستشوی 45cm

CT30B45
باطری دار