02186122393

زمین شوی صنعتی CT51C50

نظافت صنعتی IPC

برقي و باطري دار

داراي مخزن آب ٥٠ ليتري | داراي پهناي شستشوي ٥٠ سانتيمتري | قابل ارائه درمدل برقي و باطري دار


داراي مخزن آب ٥٠ ليتري
داراي پهناي شستشوي ٥٠ سانتيمتري
قابل ارائه درمدل برقي و باطري دار

شناور مخزن

داراى شناور در هر دو مخزن آب تمیز و کثیف جهت اعلام پر یا خالى بودن مخزن که در مخزن آب کثیف با فعال شدن شناور موتور مکش قطع و از ورود آب به موتور جلوگیرى مى شود.

CT51C50

شارژر
شارژر
شناور مخزن
شناور مخزن
نشانگر ارتفاع برس
نشانگر ارتفاع برس
موتور با طول عمر و راتدمان بالا
موتور با طول عمر و راتدمان بالا
باطری
باطری
تنظیم زاویه دستگاه
تنظیم زاویه دستگاه
نشانگر ریزش آب
نشانگر ریزش آب
صفحه نمایشگر
صفحه نمایشگر

محصولات مشابه زمین شوی صنعتی CT51C50

CT15B35

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35cma

CT15B35
باطری دار

CT15C35

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35cm

CT15C35
برقی

CT15 Rider

دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35 سانتی متر
قابل ارائه در مدل برقی و باطری دار

CT15 Rider
برقی و باطری دار

CT30B45

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 30 لیتری
دارای پهنای شستشوی 45cm

CT30B45
باطری دار