02186122393

زمین شوی صنعتی

زمین شوی صنعتی IPC در چندین مدل مختلف بدون راننده و با راننده است.
اسکرابر های باطری دار و برقی IPC از نظر فنی ویژگی هایی انحصاری دارند
طبقه بندی زمین شوی های صنعتی IPC بر اساس حجم مخزن،عرض برس،عرض خشک کنی و راندمان کاری است.
زمین شوی صنعتی IPC دارای قابلیت شستشوی زمین و خشک کنی بطور همزمان میباشد
این تجهیزات IPC ساخت کمپانی IPC GANSOW ایتالیا و مناسب برای شستشوی سنگ ، سرامیک ، کفپوش ، اپوکسی ، بتون مسطح و ... می باشند

CT15 Rider

دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35 سانتی متر
قابل ارائه در مدل برقی و باطری دار

CT15 Rider
برقی و باطری دار

CT15B35

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35cma

CT15B35
باطری دار

CT15C35

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35cm

CT15C35
برقی

CT30B45

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 30 لیتری
دارای پهنای شستشوی 45cm

CT30B45
باطری دار

CT30C45

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 30 لیتری
دارای پهنای شستشوی 45cm

CT30C45
برقی

CT45B50

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 45 لیتری
دارای پهنای شستشوی 50cm

CT45B50
باطری دار

CT45C50

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 45 لیتری
دارای پهنای شستشوی 50cm

CT45C50
برقی

CT46B50

دارای مخزن آب ۴۰ لیتری
دارای پهنای شستشوی ۵۰ سانتی متر
قابل ارائه در مدل برقی

CT46B50
برقی

CT46C50

دارای مخزن آب ۴۰ لیتری
دارای پهنای شستشوی ۵۰ سانتی متر
قابل ارائه در مدل باطری دار

CT46C50
باطری دار

CT40B/C50

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 40 لیتری
دارای پهنای شستشوی 50cm

CT40B/C50
برقی/باطری دار

CT40B50

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 40 لیتری
دارای پهنای شستشوی 50cm

CT40B50
باطری دار

CT40BT50

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 40 لیتری
دارای پهنای شستشوی 50cm

CT40BT50
باطری دار با موتور جلو برنده

CT40C50

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 40 لیتری
دارای پهنای شستشوی 50cm

CT40C50
برقی

CT51B50

داراي مخزن آب ٥٠ ليتري
داراي پهناي شستشوي ٥٠ سانتيمتري
قابل ارائه درمدل برقي و باطري دار

CT51B50
برقي و باطري دار

CT51C50

داراي مخزن آب ٥٠ ليتري
داراي پهناي شستشوي ٥٠ سانتيمتري
قابل ارائه درمدل برقي و باطري دار

CT51C50
برقي و باطري دار

CT55B/CT60

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 55 لیتری
دارای پهنای شستشوی 60cm

CT55B/CT60
برقی/باطری دار با موتور جلو برنده

CT55B55

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 55 لیتری
دارای پهنای شستشوی 55cm

CT55B55
باطری دار

CT55BT60

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 55 لیتری
دارای پهنای شستشوی 60cm

CT55BT60
باطری دار با موتور جلو برنده

CT55C55

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 55 لیتری
دارای پهنای شستشوی 55cm

CT55C55
برقی

CT55CT60

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 55 لیتری
دارای پهنای شستشوی 60cm

CT55CT60
برقی با موتور جلو برنده

CT70BT70

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 70 لیتری
دارای پهنای شستشوی 70cm

CT70BT70
باطری دار با موتور جلو برنده

CT70CT70

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 70 لیتری
دارای پهنای شستشوی 70cm

CT70CT70
برقی با موتور جلوبرنده

CT71B50

داراي مخزن آب ٧٠ ليتري
داراي پهناي شستشوي ٧٠ سانتيمتري
قابل ارائه درمدل برقي و باطري دار

CT71B50
برقي و باطري دار

CT71C50

داراي مخزن آب ٧٠ ليتري
داراي پهناي شستشوي ٧٠ سانتيمتري
قابل ارائه درمدل برقي و باطري دار

CT71C50
برقي و باطري دار

CT90BT85

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 90 لیتری
دارای پهنای شستشوی 85cm

CT90BT85
باطری دار با موتور جلو برنده

CT 105

دارای مخزن آب 105 لیتری
دارای پهنای شستشو 105 سانتی متری
قابل ارائه در مدل باطری دار

CT 105
باطری دار

CT100BT85

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 100 لیتری
دارای پهنای شستشوی 85cm

CT100BT85
باطری دار با موتور جلو برنده

CT80BT55

سرنشین دار (Ride-on)
دارای مخزن آب ۸۰ لیتری
دارای پهنای شستشوی ۵۵cm

CT80BT55
باطری دار با موتور جلو برنده

CT80BT70

سرنشین دار (Ride-on)
دارای مخزن آب 80 لیتری
دارای پهنای شستشوی 70cm

CT80BT70
باطری دار با موتور جلو برنده

CT110BT85

سرنشین دار (Ride-on)
دارای مخزن آب 110 لیتری
دارای پهنای شستشوی 85cm

CT110BT85
باطری دار با موتور جلو برنده

CT160BT95

سرنشین دار (Ride-on)
دارای مخزن آب 160 لیتری
دارای پهنای شستشوی 95cm

CT160BT95
باطری دار با موتور جلو برنده

CT230 BT105

سرنشین دار (Ride-on)
دارای مخزن آب 230 لیتری
دارای پهنای شستشوی 105cm

CT230 BT105
باطری دار با موتور جلو برنده

351

دارای مخزن آب 350 لیتری
دارای پهنای شستشوی 140 سانتی متر
قابل ارائه در مدل باطری دار

351
باطری دار