02186122393

پولیشر SD 1500 HS

نظافت صنعتی IPC

دارای موتور با قدرت ۱/۳ کیلو وات | دارای پهنای برس ۵۰ سانتی متری | دارای سرعت ۱۵۰۰ دور در دقیقه


دارای موتور با قدرت ۱/۳ کیلو وات
دارای پهنای برس ۵۰ سانتی متری
دارای سرعت ۱۵۰۰ دور در دقیقه

محصولات مشابه پولیشر SD 1500 HS

SD 13

دارای موتور با قدرت ۵/۵ کیلو وات
دارای پهنای برس ۳۳ سانتی متری
دارای سرعت ۱۹۰ دور در دقیقه

SD 13

SD 17

دارای موتور با قدرت های ۱کیلو وات و ۱/۳ کیلو وات
دارای پهنای برس ۴۳ سانتی متری
دارای سرعت ۱۵۴ دور در دقیقه

SD 17

SD 17/400

دارای موتور با قدرت ۱/۶کیلو وات
دارای پهنای برس ۴۳ سانتی متری
دارای سرعت ۴۰۰ دور در دقیقه

SD 17/400

SD 20

دارای موتور با قدرت ۱/۶ وات
دارای پهنای برس ۵۰ سانتی متری
دارای سرعت ۱۵۴ دور در دقیقه

SD 20