02186122393

پولیشر

پولیشر IPC در 4 مدل تقسیم بندی بر اساس عرض برس

SD 13

دارای موتور با قدرت ۵/۵ کیلو وات
دارای پهنای برس ۳۳ سانتی متری
دارای سرعت ۱۹۰ دور در دقیقه

SD 13

SD 17

دارای موتور با قدرت های ۱کیلو وات و ۱/۳ کیلو وات
دارای پهنای برس ۴۳ سانتی متری
دارای سرعت ۱۵۴ دور در دقیقه

SD 17

SD 17/400

دارای موتور با قدرت ۱/۶کیلو وات
دارای پهنای برس ۴۳ سانتی متری
دارای سرعت ۴۰۰ دور در دقیقه

SD 17/400

SD 20

دارای موتور با قدرت ۱/۶ وات
دارای پهنای برس ۵۰ سانتی متری
دارای سرعت ۱۵۴ دور در دقیقه

SD 20

SD 1500 HS

دارای موتور با قدرت ۱/۳ کیلو وات
دارای پهنای برس ۵۰ سانتی متری
دارای سرعت ۱۵۰۰ دور در دقیقه

SD 1500 HS