02186122393

جاروی شهری 06306

نظافت صنعتی IPC


دارای مخزن زباله ۱۵۰۰ لیتری
پهنای تمیز کنندگی ۲۰۵ سانتی متری
قابل ارائه در مدل دیزلی


دارای مخزن زباله ۱۵۰۰ لیتری
پهنای تمیز کنندگی ۲۰۵ سانتی متری
قابل ارائه در مدل دیزلی

محصولات مشابه جاروی شهری 06306

GN21

دارای مخزن زباله ۲۴۰ لیتری
موتور وکیوم با توان KW ۱/۵
قابل ارائه در مدل باطری دار

4141

دارای مخزن زباله ۲۸۴ لیتری
پهنای تمیز کنندگی ۱۶۵ cm
قابل ارائه در مدل دیزلی

5002ZE

دارای مخزن زباله۱۰۰۰ لیتری
پهنای تمیز کنندگی ۱۹۰ سانتی متری
قابل ارائه در مدل باطری دار

06306

دارای مخزن زباله ۱۵۰۰ لیتری
پهنای تمیز کنندگی ۲۰۵ سانتی متری
قابل ارائه در مدل دیزلی